زبان تخصصی ریاضی

درس کارشناسی, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- گروه ریاضی, 2021

این کتاب برای درس زبان تخصصی رشته ریاضی طراحی شده است و شامل متون مختلف از شاخه های مختلف ریاضی است. علاوه بر ان تمرینات مناسب در هر فصل برای درک بهتر متون آورده شده است. تمامی مطالب از متون کتاب های منتشر شده به زبان انگلیسی انتخاب شده است.

طرح درس هفتگی

هفتهموضوعمطالب
1Selected Topics in CalculusLecture Note, Chapter 1
2Selected Topics in Linear Algebra+QuizLecture Note, Chapter 2
3Selected Topics in Statistics and probabilityLecture Note, Chapter 3
4Selected Topics in Statistics and probability+QuizLecture Note, Chapter 4
5Selected Topics in AlgebraLecture Note, Chapter 5
6Selected Topics in Numerical Analysis+QuizLecture Note, Chapter 6
7Selected Topics in Differential EquationLecture Note, Chapter 7
8Selected Topics in Differential Equation +MidtermLecture Note, Chapter 7
9Review of Chapters 1-6Lecture Note, Chapters 1-6
10Selected Topics in Topology and Geometry+QuizLecture Note, Chapter 8
11Selected Topics in Discrete Mathematics+project deadlineLecture Note, Chapter 9
12Selected Topics in Optimization +QuizLecture Note, Chapter 10
13Selected Topics in AnalysisLecture Note, Chapter 11
14Selected Topics in Number Theory+QuizLecture Note, Chapter 12
15Famous problems in Math historyLecture Note, Chapter 13
16Famous problems in Math history+QuizLecture Note, Chapter 13

روش ارزیابی

الزامات ترمنمرهدرصد
حضور در کلاس15
امتحانات کلاسی1470
پروژه210
امتحان میانترم210
امتحان پایانترم110
کل20100
درصد کار کلاسی1890
درصد کار پایانی210
جمع20100

منابع

  • کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.
  • دیکشنری ریاضی آکسفورد را از اینجا دانلود کنید.
  • چند دیکشنری دو زبانه را از اینجا دانلود کنید.