ریاضی گسسته

درس کارشناسی, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- گروه فناوری اطلاعات, 2021

این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای درس ریاضی گسسته رشته های فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر و همچنین درس مبانی ترکیبیات برای رشته ریاضی طراحی شده و تمامی سرفصل های این دو درس را پوشش می دهد.

طرح درس هفتگی

هفتهموضوعاتمطالب مرتبط
1منطق و برهانکتاب درسی, فصل 1
2منطق و برهانکتاب درسی, فصل 1
3منطق و برهان+امتحان کلاسیکتاب درسی, فصل 1
4مجموعه؛ تابع، رابطهکتاب درسی, فصل 2
5مجموعه؛ تابع، رابطهکتاب درسی, فصل 2
6مجموعه؛ تابع، رابطه+امتحان کلاسیکتاب درسی, فصل 2
7اصول شمارشکتاب درسی, فصل 3
8اصول شمارش +امتحان میانترمکتاب درسی, فصل 3
9اصول شمارش+امتحان کلاسیکتاب درسی, فصل 3
10گرافکتاب درسی, فصل 4
11گرافکتاب درسی, فصل 4
12گراف +امتحان کلاسیکتاب درسی, فصل 4
13رابطه بازگشتیکتاب درسی, فصل 5
14رابطه بازگشتیکتاب درسی, فصل 5
15رابطه بازگشتیکتاب درسی, فصل 5
16رابطه بازگشتی+امتحان کلاسیکتاب درسی, فصل 5

نحوه ارزیابی

الزامات نیمسالنمرهدرصد
حضور در کلاس15
امتحان کلاسی1050
پروژه--
امتحان میانترم630
امتحان نهایی315
جمع20100
درصد کار حین ترم1785
درصد امتحان نهایی315
حمع20100

منابع

  • کتاب درسی را می توانید از اینجا دانلود کنید.